Phần mềm kiểm phiếu BS Vote

Phần mềm kiểm phiếu BS Vote

Phần mềm gồm 2 module chức năng chính:

   bs-vote
   Bầu cử Đảng - Đoàn
   Kiểm phiếu bầu cử áp dụng cho khối Đảng Ủy, Ủy Ban,
   Hội Đồng Nhân Dân các cấp, Hành chính sự nghiệp...

   bs-vote3
   Bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông
   Giải pháp bầu cử bằng mã vạch áp dụng cho
   các Công ty cổ phần
   Phần mềm BS Vote tích hợp cả hai quy trình kiểm phiếu tự động và bán tự động, tức là xử lý dữ liệu phiếu bầu cử bằng máy quét hoặc bằng tay tùy thuộc vào điều kiện đơn vị.
   • Kiểm phiếu theo quy trình bán tự động: Hệ thống máy tính không có máy quét mã vạch (Barcode Reader).
   • Kiểm phiếu tự động: Hệ thống máy tính kết hợp với máy quét mã vạchVì vậy người dùng không phải nhập mã đại biểu bằng tay.
   Cả 2 hệ thống trên đều thực hiện qua các máy tính được nối mạng, dữ liệu được tập trung về máy chủ đảm bảo tốc độ nhanh, chính xác và an toàn.
   Mô hình hệ thống bầu cử Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng mã vạch
   1. Giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):
    - Cập nhật danh sách Cổ đông, danh mục, dữ liệu ủy quyền...
    - In thư mời, thẻ Đại biểu, phiếu biểu quyết.
   2. Giai đoạn tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHDCĐ)
    • Đăng kí Đại biểu:
     - Check-in, cập nhật dữ liệu ủy quyền, hiển thị số đại biểu và số lượng Cổ phần.
     - In phiếu biểu quyết phát sinh
    • Thống kê số liệu biểu quyết:
     - Cập nhật số liệu bằng thiết bị đọc mã vạch
     - Thống kê, hiển thị số liệu biểu quyết
   Các chức năng chính của phần mềm BS Vote:
   1. Chuẩn bị dữ liệu và tài liệu cho Đại hội cổ đông:
    • Cập nhật danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội cổ đông.
    • Cập nhật các danh mục.
    • Cập nhật dữ liệu về ủy quyền đối với các cổ đông đã gửi trước thư ủy quyền về Ban tổ chức trước khi tiến hành đại hội.
    • Tìm kiếm Cổ đông.
    • Báo cáo thống kê (Báo cáo tư cách đại biểu, báo cáo kiểm phiếu...)
    • Tự động trộn thư, In thư mời, gửi Email thông báo đến từng Cổ đông.
    • In thẻ đại biểu Cổ đông.
    • In sẵn các phiếu biểu quyết.
    • vote_card
    1.  
    2. Đăng kí đại biểu đến dự Đại hội đồng cổ đông:
     • Ghi nhận thông tin Check-in nhanh chóng bằng cách đọc mã vạch 1 chiều in trên thẻ đại biểu, thư mời...
     • Cập nhật tại chỗ dữ liệu về ủy quyền đối với các đại biểu được ủy quyền nhưng chưa gửi trước thư ủy quyền về Ban tổ chức.
     • In các phiếu biểu quyết phát sinh nếu cần.
     • Thống kê và hiển thị liên tục số lượng đại biểu đã đến dự và số lượng cổ phần mà họ đại diện để xác định tính hợp pháp và thời điểm có thể bắt đầu tiến hành Đại hội theo quy định của Luật Chứng Khoán.
    3. Thống kê số liệu biểu quyết các vấn đề:
     • Đọc mã vạch trên phiếu biểu quyết.
     • Cập nhật thủ công số liệu trên phiếu biểu quyết.
     • Thống kê và hiển thị số liệu phiếu biểu quyết.
     • Kết xuất các báo cáo thống kê phục vụ đại hội.
     • Kết xuất các báo cáo gửi cho UBCKNN sau đại hội.
     Hỗ trợ mạng LAN: Chương trình có thể chạy qua mạng LAN, dữ liệu được tập trung ở một máy chủ
     Tính năng "Gộp dữ liệu" (menu: Dữ liệu\Gộp dữ liệu): Cho phép gộp các file dữ liệu nằm phân tán. Chức năng này dùng trong trường hợp mạng bị lỗi hoặc cần gộp phiếu từ các Đơn vị bầu cử.
     Màn hình một số chức năng của phần mềm kiểm phiếu bầu cử BS Vote
     Phan mem kiem phieu bau cu
     Màn hình chính - Kiểm phiếu đại hội dồng cổ đông
     Check-in không ủy quyền kiểm phiếu bầu cử
     Màn hình chính - Kiểm phiếu Đoàn, Đảng, các chức vụ,...
     check-in ủy quyền phần mềm kiểm phiếu bầu cử
     Check-in nhập giấy ủy quyền Đại hội đồng cổ đông
     kiểm phiếu bầu cử hình thức dồn phiếu
     Hình thức bầu dồn phiếu - Kiểm phiếu bằng mã vạch trong Đại hội đồng cổ đông
     kiểm phiếu bầu cử không dồn phiếu
     Hình thức bầu không dồn phiếu - Kiểm phiếu bằng mã vạch trong Đại hội đồng cổ đông
     biểu quyết vấn đề
     Màn hình biểu quyết vấn đề
     Màn hình kiểm soát trong quá trình bầu cử
     Màn hình phân quyền người dùng trong Phần mềm kiểm phiếu BS Vote
     Liên Hệ Để Đặt Mua: MR. Chiến 0976.698.542

     Không có nhận xét nào...Leave one now